Akce 3TÝDENNÍ TEST PURINA ONE® byla ukončenaPRAVIDLA A PODMÍNKY3TÝDENNÍ TEST PURINA ONE®ČLÁNEK 1 – POŘÁDAJÍCÍ SPOLEČNOST A TERMÍNY

Divize Purina společnosti Nestlé Česko s.r.o. se sídlem na adrese Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 - Modřany (dále jen „pořadatel“) pořádá „3týdenní test Purina ONE®“ (dále jen „test“).
Tento test probíhá výhradně na webových stránkách Purina ONE v České republice a Slovenské republice.

Akce probíhá od 1.1.2012 do odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo test zrušit, případně upravit jeho pravidla a podmínky.

ČLÁNEK 2 – PODMÍNKY ÚČASTI V TESTU A POPIS TESTU

1) Testu se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která splňuje následující kumulativní podmínky („soutěžící“):

Akce probíhá od 1.1.2012 do odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo test zrušit, případně upravit jeho pravidla a podmínky.

 • musí mít doručovací adresu v České republice nebo Slovenské republice,
  vyjma zaměstnanců pořadatele a přidružených společností,
 • musí mít přístup k internetu,
 • musí mít zdravou, dospělou kočku.

2) Před zahájením testu musí soutěžící zajistit, aby jeho/její zdravá dospělá kočka byla krmena výhradně granulemi PURINA ONE®. V případě, že se strava kočky mění na krmivo PURINA ONE®, je vhodné tuto změnu provést postupně během 7-10 dnů. Účastníci testu dostanou po registraci podrobné pokyny jak převést jejich kočku na nové krmivo.

3) Po registraci do testu a postupné změně krmiva popsané výše, jsou kočky po dobu tří týdnů krmeny výhradně granulemi PURINA ONE® a majitelé koček sledují a vždy po týdnu hodnotí jejich kondici.

4) Účastí v testu soutěžící souhlasí s těmito pravidly a podmínkami účasti. Nedodržení těchto pravidel a podmínek může mít za následek vyloučení z testu.

ČLÁNEK 3 – POSTUP PŘI REGISTRACI

1) Pokud se chce soutěžící zúčastnit testu, musí si vytvořit účet s fotografií zaregistrované kočky nebo bez ní na adrese https://www.purina.cz/kocka/one/3tydenni-test a dodržovat postup popsaný na výše uvedeném webu. Fotografie musí splňovat podmínky stanovené v článku 5 těchto pravidel a podmínek.

2) Pro každou kočku bude přijata jen jedna registrace (dále jen „registrace“). Soutěžící se mohou zúčastnit s více kočkami, v žádném případě však ne s více než 5 kočkami na soutěžící/ho.

3) Registrace, která bude neúplná, podvodná nebo nebude splňovat podmínky stanovené v těchto pravidlech a podmínkách, případně bude obsahovat nesprávné informace, nemůže být přijata a bude ze soutěže vyloučena.

ČLÁNEK 4 – POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNOU RECENZI

1) Po dokončení testu může soutěžící vložit recenzi popisující jeho/její zkušenosti s testem doplněnou o fotografii přihlášené kočky (dále jen "recenze"). Recenze musí splňovat podmínky stanovené v těchto pravidlech a podmínkách. Fotografie musí splňovat podmínky stanovené v článku 5 těchto pravidel a podmínek.

2) Recenze musí respektovat následující omezení počtu znaků: 200 až 1 200 znaků včetně mezer a interpunkce a musí být pečlivě zformulována. Recenze musí být originální a nesmí reprodukovat žádný jiný zdroj, a to ani částečně, zejména ne internetové stránky značky PURINA ONE®.

3) Fotografie kočky, která absolvovala 3týdenní test, by měla být veřejně použitelná a kvalitní. Na fotografii musí být vyobrazena pouze kočka (kočky), která byla krmena granulemi PURINA ONE® po dobu nejméně tří týdnů. Fotografie slouží k doložení postřehů souvisejících s krmením granulemi PURINA ONE® („závěrečná fotografie“).

ČLÁNEK 5 – POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNOU FOTOGRAFII K RECENZI

1) Závěrečná fotografie musí splňovat následující požadavky:

 • Celá kočka je jasně vidět a je hlavním objektem na fotografii.
 • Kočka je vyobrazena v odpovídajícím prostředí bez lidí nebo jiných nevhodných doplňků a nemá obojek.
 • Kočka neprodělala kosmetickou změnu, například odstranění drápků, a není vyobrazena v riskantní/nebezpečné nebo jakékoliv jiné nevhodné situaci.
 • Fotografie ukazující kočku po skončení testu nesmí být starší 5 dnů od samotného dokončení testu. Pokud soutěžící vkládá i fotografii kočky před zahájením testu, tak tato fotografie nesmí být pořízena více než 5 dní před začátkem testu a musí být pořízena nejpozději v den začátku testu.
 • Fotografie musí být zaslána ve formátu .jpg nebo .gif a nesmí být větší než 2 MB.
 • Technická kvalita je posuzována pořadatelem, aby byla dostatečná k použití (ostrost/osvětlení).
 • Je očividně skutečná (nikoli výsledkem fotomontáže).
 • Neobsahuje prvky podléhající duševnímu nebo průmyslovému vlastnictví třetích stran, např. autorským právům, ochranným známkám, registrovaným vzorům atd.

2) Závěrečná fotografie ani recenze nesmí být pornografické či sexuální povahy, nesmí vykazovat známky násilí, nesmí být vulgární a musí být v souladu s platnými zákony, dobrými mravy a/nebo veřejným pořádkem.

ČLÁNEK 6 – SCHVALOVÁNÍ RECENZE

1) Soutěžící souhlasí s tím, že jejich závěrečná fotografie a recenze podléhá schvalování podle článků 4 a 5 těchto pravidel a podmínek, tj. závěrečná fotografie a recenze budou před zveřejněním na webových stránkách pořadatele zkontrolovány.

2) Pokud závěrečná fotografie nebo recenze nebude splňovat požadavky stanovené v těchto pravidlech a podmínkách, pořadatel si vyhrazuje právo ji nezveřejnit.

3) Všechny závěrečné fotografie a recenze, které jsou schvalovatelem zcela nebo částečně zamítnuty, jsou považovány za neplatné. Soutěžící pak mohou závěrečnou fotografii nebo recenzi vložit znovu podle stejného postupu a s ohledem na kritéria pro schvalování.

ČLÁNEK 7 – PRÁVA K UŽITÍ ZÁVĚREČNÉ FOTOGRAFIE A RECENZE

1) Nahráním závěrečné fotografie a vložením recenze se každý/-á soutěžící zaručuje, že je vlastníkem autorských práv k závěrečné fotografii a recenzi a že podle jeho/jejího nejlepšího vědomí a svědomí je závěrečná fotografie a recenze původním výtvorem a není kopií ani neporušuje autorská práva či jakákoliv jiná vlastnická práva jakékoli jiné třetí strany.

2) Soutěžící tímto uděluje pořadateli a jeho mateřské společnosti i přidruženým společnostem výhradní volnou, neodvolatelnou, trvalou a celosvětovou licenci k užívání, zobrazování a komerčnímu využívání závěrečné fotografie a recenze, na základě vlastního uvážení spolu s křestním jménem, v rámci testu na celosvětové úrovni v jakémkoli médiu, jako je internet, sociální média, tisk nebo televizní reklamní spoty, bez jakékoli náhrady či dalšího oznámení nebo nutnosti schválení účastníkem nebo jakoukoliv třetí stranou a bez omezení počtu použití.

ČLÁNEK 8 – NEDODRŽENÍ PRAVIDEL A PODMÍNEK

Jakýkoli podvod, pokus o podvod nebo nedodržení těchto pravidel a podmínek bude mít za následek okamžité a automatické vyloučení soutěžícího z testu a pořadatel si vyhrazuje právo zahájit soudní řízení.

ČLÁNEK 9 – UKONČENÍ – ZMĚNY V TESTU

V případě zásahu vyšší moci nebo za mimořádných okolností, které pořadatel nemůže ovlivnit, si vyhrazuje právo ukončit, odložit, prodloužit, zkrátit nebo změnit tento test částečně nebo zcela. Soutěžící budou o případných změnách těchto pravidel informováni.

ČLÁNEK 10 – DALŠÍ PODMÍNKY

Pořadatel a jeho příslušní úředníci, ředitelé, agenti, zástupci ani zaměstnanci (souhrnně „zproštěné strany“) nejsou zodpovědní za ztracené, pozdní, chybně nasměrované, poškozené, zcizené, pozměněné, zkomolené, nesprávné, neúplné, opožděné nebo nedoručené registrace; z nichž všechny budou prohlášeny za neplatné. Zproštěné strany také nezodpovídají za problémy při nahrávání nebo stahování jakýchkoliv informací nebo materiálů souvisejících s testem z našich webových stránek, ani za jakékoli jiné technické závady elektronického zařízení, počítačových on-line systémů, serverů nebo poskytovatelů, selhání počítačového hardwaru či softwaru, telefonních linek, selhání jakýchkoliv registrací, které má pořadatel obdržet, způsobených technickými problémy, přetížením, hustým provozem na internetu nebo na webových stránkách nebo kvůli jakýmkoliv jiným technickým potížím, včetně telekomunikačních, následkem nedorozumění nebo selhání v komunikaci, jakož i z důvodu neúspěšné, ztracené, opožděné, neúplné, zkomolené nebo nemístné komunikace, která může omezit schopnost soutěžících zapojit se do tohoto testu. Zproštěné strany nenesou odpovědnost za jakékoli jiné chyby, závady či selhání jakéhokoli druhu, ať už síťové, tiskové, typografické, lidské či jinak se vztahující k testu nebo s ním související, včetně a bez omezení chyb a poruch, které mohou vzniknout v souvislosti se spravováním testu, nesprávným nahráváním fotografií nebo v jakýchkoliv jiných materiálech souvisejících s testem.

ČLÁNEK 11 – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Registrací na adrese https://www.purina.cz/kocka/one/3tydenni-test. spadající pod stránky www.purina-one.cz vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami testu. Zároveň zaškrtnutím příslušných zaškrtávacích políček vyjadřuje svůj souhlas podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů uvedených správcem za účelem zaslání peněz z akce či pro marketingové účely tj. nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a to po dobu maximálně dvou let ode dne udělení souhlasu nebo do případného odvolání tohoto souhlasu. Dále souhlasí se zveřejněním svého jména na internetu pořadatele www.purina-one.cz. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Nestlé Česko s. r.o., se sídlem Mezi vodami 2035/31, 143 20 Praha 4 – Modřany. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy akce. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv odvolat, a prohlašuje, že všechny údaje nahlásil pravdivě. Tento souhlas uděluje bezplatně. Celé znění zásad ochrany osobních údajů si můžete

Celé znění zásad ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde:
https://www.purina.cz/kocka/one/zasady-ochrany-osobnich-udaju

ČLÁNEK 12 - PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU

Volbou „SOUHLASÍM“ v příslušné části registrace do 3týdenního testu účastník dobrovolně a informovaně souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány pro účely obchodního sdělení ve smyslu ust. § 2 písm. f) zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění). Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a může být ze strany účastníka kdykoliv odvoláno. Odvolání tohoto souhlasu je možné uskutečnit písemně na adrese sídla správce Nestlé Česko s.r.o. anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na info@nestle.cz (blíže v části POUČENÍ O PRÁVECH)

Právním základem zpracování je souhlas projevený volbou „ANO“ v příslušné části registrace do 3týdenního testu, kterým účastník souhlasí s těmito podmínkami zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

SPRÁVCE

Správcem osobních údajů je společnost Nestlé Česko s.r.o., se sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi Vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ: 457 99 504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 10481.

ÚČEL

Účelem zpracování je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování osobních údajů:

 • zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou výrobků a služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění);
 • zasílání neadresných obchodních sdělení, včetně užití elektronických prostředků komunikace;
 • provádění průzkumu a vyhodnocení trhu;
 • zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing;
 • provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu.

DOBA

Vaše osobní údaje budou zpracovávány maximálně po dobu 2 let, popř. do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou tedy zasílána, jen pokud nedojde z Vaší strany k jejich odmítnutí.

ROZSAH

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, případně adresa, pokud ji do svého profilu účastník zadá.

PŘÍJEMCI

Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem, tj. společností Nestlé Česko s.r.o., popř. zpracovatelem, Email Machine, s.r.o. se sídlem Londýnské náměstí 881/6, Brno - Štýřice, IČO: 03568831, tj. společností pověřenou správcem, a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů a způsobem obvyklým pro přímý marketing.

POUČENÍ O PRÁVECH

Podle současné platné právní úpravy máte práva podle § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění), tj. zejména právo přístupu k údajům, právo na opravu údajů, právo na blokování, doplnění, výmaz nebo likvidaci údajů, jakož i právo na omezení zpracování.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů, resp. od 25. 5. 2018 budete mít práva dle článku 12-23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů, dle uvedeného nařízení má subjekt rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Právem na přístup se rozumí právo na transparentní, srozumitelné a snadno přístupné informace o zpracování osobních údajů. Identita žadatele musí být prověřena. Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, ledaže jsou žádosti zjevně nedůvodné, nepřiměřené nebo se opakují. Pro ověření totožnosti může správce od Vás požadovat poskytnutí dodatečných informací.

Právem na opravu se rozumí oprava nepřesných údajů či doplnění neúplných údajů.

Právem na výmaz se rozumí právo na požadavek vymazat údaje, pokud již nejsou pro stanovené účely potřebné, neexistuje právní titul pro zpracování a případný souhlas byl odvolán, byly vzneseny námitky proti zpracování, údaje byly zpracovány protiprávně.

Právem na omezení zpracování se rozumí omezení při uplatnění některého z práv a není zde důvod pro výmaz. Práva na omezení a výmazu sděluje správce příjemcům, ledaže je to nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí správce.

Právem na přenositelnost se rozumí právo získat poskytnuté údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlase nebo smlouvě.

Právem na námitku se rozumí právo namítat způsoby zpracování nebo zpracování samotné. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. Námitku je možno vznést proti užití automatizovaných prostředků či proti profilování.

KONTAKTY, UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTÍ A STÍŽNOSTÍ

Pokud budete chtít svůj souhlas odvolat, nebo máte-li na správce jakoukoliv otázku nebo požadujete uplatnění některého výše zmíněného práva, můžete se obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz.

Rovněž můžete uplatnit stížnost u správce nebo u orgánu dozoru, kterým je ve věci zpracování osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlící na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, www.uoou.cz.

ČLÁNEK 13 – PLATNÉ ZÁKONY

Test a jeho pravidla a podmínky podléhají právním předpisům České republiky. Veškeré spory týkající se testu, které nebudou vyřešeny smírnou cestou, budou předloženy příslušnému soudu na území České republiky.

ČLÁNEK 14 – ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ

Jak získat zpět peníze za nákup krmiva?

Pokud jste zakoupili výrobky PURINA ONE®, podávali jste je své kočce po dobu 3 týdnů a nejste s výsledkem spokojeni, anebo se výsledky liší od projevů, které jsou popsané během testu na internetových stránkách PURINA ONE® na adrese www.purina.cz/kocka/one/3tydenni-test, můžete požádat o vrácení peněz.

Do obálky vložte:

 1. Vytištěný on-line vyplněný zdravotní dotazník (najdete na www.purina-one.cz)
 2. originál účtenky s vyznačením ceny výrobku a datem nákupu
 3. obaly zakoupených výrobků Purina ONE® (anebo pouze vystřižené čárové kódy)
 4. slovní popis důvodů proč nebyla splněna vaše očekávání (minimálně 30 slov)
 5. adresu pro zaslání poštovní poukázky

a odešlete na adresu:

Nestlé Česko s.r.o., Servis pro spotřebitele, Mezi Vodami 31,

143 00 Praha 4

Obálku označte heslem PURINA ONE

Pravidla a podmínky pro vrácení peněz

Za obálku, která bude splňovat všechny podmínky, Vám bude vyplacena cena výrobku maximálně do výše 300 Kč. Každé domácnosti (domácností se rozumí osoby se stejným příjmením a adresou) může být tato cena vyplacena pouze jednou.

Podmínkou pro vrácení peněz je předložení originálu platné účtenky s vyznačením ceny výrobku a datem nákupu, která je deklarovaná k proplacení, zdravotní dotazník a obaly/čárové kódy od výrobků.

Peníze Vám budou zaslány poštovní poukázkou nejpozději do 1 měsíce, od doručení obálky pořadateli, na Vámi udanou adresu. Pokud se poštovní poukázka vrátí k pořadateli z důvodů chybně vyplněných údajů, které budou převzaty ze zásilky, nebo nedojde k vyzvednutí částky v termínu platnosti poštovní poukázky, nebude pořadatel zaslání příslušné částky opakovat. Případné reklamace je možné uplatnit na tel. čísle infolinky 800 135 135.

V Praze dne 22.5.2018