Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pro vaše miláčky.

NESTLÉ PODMÍNKY OBSAHU GENEROVANÉHO UŽIVATELI. Odesláním svého obsahu potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto podmínkám (dále jen "podmínky"), a tímto potvrzujete, že souhlasíte s jejich dodržováním. Tyto Podmínky mají přednost před jakoukoli smlouvou, kterou můžete vy nebo váš zaměstnavatel uzavřít s jakoukoli společností ze skupiny Nestlé. Dodržování právních předpisů bereme velmi vážně. Pokud jakýkoli Obsah nebude v souladu s těmito Podmínkami, vyhrazujeme si právo podniknout veškeré nezbytné kroky. Tyto Podmínky můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

 

1.  Váš obsah. Nezapomeňte, že jste právně odpovědní za to, co odešlete. Před odesláním Obsahu se ujistěte, že jsou dodržena následující pravidla:

 

1.1   Práva duševního vlastnictví. Musíte být autorem Obsahu nebo jím být autorizováni. Pokud nejste plnoletí nebo máte zákonného zástupce, před odesláním Obsahu si vyžádejte jeho výslovné povolení.

Pokud obdržíme oznámení o porušení autorských práv, odstraníme veškerý Obsah a budeme spolupracovat s vlastníky autorských práv při řešení těchto problémů. Odesláním Obsahu udělujete společnosti Nestlé bezplatnou, časově neomezenou (s výjimkou autorských práv, po maximální dobu ochrany autorských práv, která je dostupná podle platných právních předpisů jakékoli jurisdikce), neodvolatelnou, nevýhradní, sublicencovatelnou, celosvětovou licenci k používání, kopírování, úpravám, modifikaci, adaptaci, překladu, sdělování veřejnosti, publikování, distribuci, vytváření odvozených děl a kombinování vašeho Obsahu (v celku nebo po částech, samostatně nebo s jinými prvky, v jakémkoli formátu prostřednictvím jakéhokoli média). Můžeme se rozhodnout, že váš Obsah nezveřejníme.

 

1.2 Osobnostní práva. Pokud se ve vašem Obsahu objeví jakákoli osoba, musíte ji informovat o těchto Podmínkách a získat její výslovné povolení. Pokud nejsou plnoleté nebo mají zákonného zástupce, získejte před odesláním Obsahu výslovné povolení jejich rodičů nebo zákonného zástupce.

 

1.3  Ochrana osobních údajů. Nesmíte nahrávat ani odesílat žádný obsah, který by porušoval něčí práva na soukromí, ani uvádět kontaktní údaje na sebe nebo někoho jiného, ani od žádného uživatele vyžadovat osobní údaje.  Vaše soukromí je pro společnost Nestlé velmi důležité. Vaše osobní údaje budeme používat v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů zveřejněnými na http://www.nestle.com. Mějte prosím na paměti, že veškeré informace zveřejněné ve vašem Obsahu se mohou stát veřejnými informacemi.

 

1.4 Zakázané chování. Nesmíte nahrávat ani odesílat žádný obsah, (a) který je nevhodný, nezákonný, obscénní, hanlivý, výhružný, šikanující, pornografický, obtěžující, nenávistný, rasově nebo etnicky urážlivý; nebo (b) který porušuje něčí soukromí, práva k obrazu svému nebo práva duševního vlastnictví; nebo (c) který podporuje nezákonné jednání; nebo (d) který by mohl být hrozbou pro systém (spam, virus, trojský kůň, škodlivý nebo škodlivý software nebo jiný materiál, který může přerušit, zničit nebo omezit funkčnost systému).

Nesmíte (e) používat žádné automatizované prostředky (roboty, crawlery apod.) ani činit nic, co by narušovalo nebo narušovalo webové stránky nebo systém či jeho ochranu a veškeré informace v něm obsažené (včetně reverzního inženýrství). Nesmíte (f) nahrávat ani odesílat žádný obsah, který porušuje tyto smluvní podmínky.

Nesmíte používat žádnou platformu Nestlé ke komerčním účelům, k reklamě nebo získávání informací ve vztahu k jakémukoli výrobku nebo službě nebo k peticím, kampaním nebo programům. Nesmíte se vydávat za někoho jiného.

 

2.  Souhlasíte s tím, že společnost Nestlé a její vedoucí pracovníky, zaměstnance a poskytovatele licencí zbavíte odpovědnosti za veškeré ztráty, škody a náklady vyplývající z porušení těchto podmínek.

 

3.  Žádné schvalování. Nepodporujeme žádné produkty, služby, osoby ani názory obsažené ve vašem Obsahu.

 

4. Kontaktní údaje. Kontaktujte nás, pokud chcete nahlásit jakékoli porušení nebo pokud chcete odvolat své oprávnění.

 

5. Právo a jurisdikce. Tyto podmínky a veškeré spory nebo nároky vyplývající z těchto webových stránek nebo obsahu nebo v souvislosti s nimi se řídí švýcarským právem a podléhají výlučné jurisdikci soudů ve Vaudu.