S nadšením pro vaše miláčky.
Purina Club Logo

PRAVIDLA AKCE

„Přihlaste se do Purina Clubu a získejte možnost vyhrát pamlsky pro svého mazlíčka“

 

         I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR AKCE

 

Pořadatel Akce je společnost Nestlé Česko s.r.o.

Se sídlem: Mezi Vodami 31, Praha 4, 14300, IČO: 45799504 DIČ: CZ45799504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 10481. (dále jen „Pořadatel“).

 

Organizátorem Akce je společnost doblogoo s.r.o., se sídlem Radhošťská 1942/2, Žižkov, 130 00 Praha, Česká republika, IČO: 04564782, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 24984. Organizátor zajišťuje pro Pořadatele losování výherců, jejich kontaktování (dále jen „Organizátor“).

 

         II. AKCE, MÍSTO KONÁNÍ A DOBA KONÁNÍ

 

Organizátor zajišťuje pro Pořadatele Akci s názvem „Přihlaste se do Purina Club a získejte možnost vyhrát pamlsky pro svého mazlíčka“ prostřednictvím webových stránek https://www.purina.cz/newsletter vlastněných Pořadatelem (dále jen „Akce“) v termínu od 1. 5. 2024 00:00:00 hod do 31. 12. 2024 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání Akce“) na území České republiky.

 

         III. ÚČAST A PODMÍNKY AKCE

        

Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18-ti let – Účastník s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „Účastník“ nebo „Výherce“).

 

 

 1. Jak se zapojit: Pro zapojení do akce je nutné přihlásit se prostřednictvím formuláře na webové stránce akce do Purina Club.
 2. Kdo získá výhru: Anonymní slosování výherců bude probíhat vždy zpětně, 5. pracovní den v měsíci. Losovat se bude ze zaregistrovaných do Purina Club za předchozí kalendářní měsíc.
 3. Počet výher: Vylosováno bude celkem 10 výherců za každý kalendářní měsíc v době trvání akce. Celkem za období květen – prosinec 80 výherců.
 4. Podrobnosti o výhře: Výherce získá pamlsky značek Purina pro svého mazlíčka
  1. Kočka
   1. Dentalife Cat 140 g
   2. PRO PLAN Sterilised Kuře kapsička 4x85 g
   3. FELIX Party Mix 60 g
  2. Pes
   1. Dentalife Medium 115 g
   2. ADVENTUROS Nuggets 90 g
   3. PURINA ONE Mini 4x85 g

 

 

Výherci budou informováni do 10 dnů od výběru výherce. Výherce Akce obdrží na jím uvedený e-mail žádost o poskytnutí kontaktních údajů, na které mu bude zaslána výhra. Na e-mail podle předchozí věty musí Účastník akce do 7 dnů ode dne doručení zaslat potřebné kontaktní údaje. V opačném případě ztrácí Účastník akce nárok na získání výhry. Zaregistrovaným Účastníkům akce, kteří splnili veškeré podmínky akce bude následně do 30 dnů ode dne, kdy Organizátor obdrží e-mail s kontaktními údaji, výhra odeslána.

 

V případě, že vylosovaný výherce nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, propadne Výhra ve prospěch Pořadatele Akce. Pořadatel je pak oprávněn rozhodnout o dalším využití Výhry. Náklady na dopravu Výhry k Výherci hradí Pořadatel Akce.

 

         IV. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním Registračního formuláře na stránkách Akce Účastník vědomě potvrzuje, že je starší 18-ti let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Akce a se zpracováním svých osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a doručovací adresa).

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo a doručovací adresa slouží pro potřeby propagace Akce a zaslání Výhry a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Akce, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán a v případě výherce 3 roky od skončení Akce pro účetní a daňové důvody.

Pokud Účastník již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Akce, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo písemného odvolání na adresu síla Pořadatele.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Akci. Účastník, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“):

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
 • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.

 

Zaškrtnutím políčka souhlasu se zasíláním obchodních sdělení Účastník vyjadřuje svůj výslovný souhlas s tím, aby prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy byl informován o nabízených produktech a službách společnosti, informován o marketingových akcích společnosti, jakož mu byla zasílána obchodní sdělení společnosti prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 2 let, popř. do odvolání souhlasu. Zároveň Účastník také potvrzuje, že je starší 18-ti let. Souhlas je možné kdykoli odvolat písemně na adrese sídla společnosti či prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz .

 

         V. DALŠÍ PODMÍNKY AKCE

 

E-mailová adresa, kterou Účastník uvedl v registračním formuláři je ze strany Pořadatele považovaná e-mailovou adresu Účastníka.

 

Účastník se Akce účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Účastníkům, kteří se účastní Akce, jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

Každý Účastník může získat maximálně 1ks Výhry za celou dobu konání Akce.

 

Pořadatel Akce si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry Výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher, a to zejména v případě, že Výhry nebudou poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.

 

Akce se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci (či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele ani Organizátora a osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra se nepředá. Akce se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice.

 

Pořadatel neodpovídá za nedoručení registračního formuláře, uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti s Akcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu Akce, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti s Akcí či v souvislosti s internetovou sítí nebo její dostupností pro Akci.

 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel i Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady Akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránce https://www.purina.cz/newsletter.

 

Pořadatel, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s Akcí spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Účastníka z Akce v případě, že by takový Účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi vzniknout. Případné námitky s průběhem Akce lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po dobu trvání Akce a do 20 pracovních dnů od ukončení Akce nebo na info@nestlé.cz. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

 

Účastník bude z Akce vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Akce vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému Účastníkovi k získání Výhry.

 

Úplné znění pravidel je k dispozici na https://www.purina.cz/newsletter. Dotazy k Akci je možné směřovat na infolinku 800 135 135 v pracovních dnech 8:00 – 11:30 a 13:00 – 16:00, na e-mail info@nestle.cz.

 

V Praze dne 16. 2.2024