Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pro vaše miláčky.
Purina ONE logo

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

„VYHRAJTE krmivo PURINA ONE na 3 měsíce“

 

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

 

Pořadatel soutěže je společnost Nestlé Česko s.r.o.

Se sídlem: Mezi Vodami 31, Praha 4, 14300, IČO: 45799504 DIČ: CZ45799504, zapsaná v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka oddíl C, vložka 10481.

(dále jen „Pořadatel“).

 

Organizátorem soutěže je společnost Point advertising agency, s.r.o.

se sídlem: Pacajevova 145/15, 149 00 Praha 4, IČO: 26690829, DIČ: CZ26690829, zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 87599

Organizátor zajišťuje pro Pořadatele losování výherců, jejich kontaktování, vč. distribuce výher.

(dále jen „Organizátor“).

 

II. SOUTĚŽ, MÍSTO KONÁNÍ A DOBA KONÁNÍ

Organizátor zajišťuje pro Pořadatele spotřebitelskou soutěž s názvem „VYHRAJTE krmivo PURINA

ONE® na 3 měsíce“ prostřednictvím webových stránek www.soutez.purina.cz, vlastněných

Pořadatelem (dále jen „Soutěž“) v termínu od 25.10. 2023 00:00:00 hod do 15. 11. 2023 23:59:59 hod. včetně (dále jen „Doba konání soutěže“) na území České republiky.

 

III. ÚČAST A PODMÍNKY SOUTĚŽE

Soutěž probíhá ve všech provozovnách ALBERT (Albert Česká republika, s.r.o., IČ: 440 12 373, DIČ:

CZ44012373 se sídlem Radlická 520/117, Jinonice, 158 00 Praha 5) výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání soutěže“), a to v souladu s níže uvedenými pravidly.

 

Soutěže se může zúčastnit pouze fyzická osoba – spotřebitel s doručovací adresou na území České

republiky (dále jen „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“). 

 

Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného

zástupce. V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v

Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i

zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností Soutěžícího je předložit Pořadateli

či Organizátorovi souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail info@nestle.cz.

Nepředloží-li Soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho

předložení byl požádán, je Pořadatel oprávněn Soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže.

 

Spotřebitel se do soutěže zapojí tak, že v Době konání a Místě konání soutěže jednorázově (na jednu

účtenku) zakoupí jakékoliv výrobky PURINA ONE® pro kočky nebo pro psy v minimální hodnotě 199 Kč (dále jen jako „Soutěžní výrobky“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako

Soutěžní nákup“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení Soutěžních

nákupů, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání soutěže. Předložení dokladů

(účtenek) bude Pořadatelem vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry.


 

Soutěžící se může Soutěže účastnit opakovaně, vždy však s novým soutěžním nákupem a se splněními

podmínek stanovených v těchto pravidlech. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Organizátor či

Pořadatel je oprávněn si vyžádat od Soutěžícího k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky

těchto pravidel originál účtenky o zaplacení z elektronické pokladny, ze které bude jednoznačně

vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy

výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s touto účtenkou také prodavačem

ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupeného výrobku a razítkem dané

prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na soutěžní účtence, které jsou vyžadovány

těmito soutěžními pravidly.

 

Po zakoupení Soutěžního výrobku Soutěžící v Době konání Soutěže navštíví webové stránky

www.soutez.purina.cz, kde provede registraci do soutěže a to takto:

 

1. Nahraje fotografii (scan) účtenky/faktury (která dokládá nákup Soutěžního výrobku).

Účtenku/fakturu nahraje buď přes možnost „Přetáhněte soubor“ nebo fotografii uložíte do svého

počítače a přes možnost „Projdi své zařízení“ nahraje fotografii účtenky/faktury. Maximální velikost

fotografie je do 20 MB a formát PNG, JPG nebo GIF.

 

2. Dále vyplní požadované údaje – jméno, příjmení, e-mailovou adresu, úplnou doručovací adresu,

telefonní číslo, informaci, zda je majitelem kočky nebo psa.

 

3. Každý jednotlivý Soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jednou specifickou e-mailovou adresou

a jedním specifickým telefonním číslem. Pro úspěšné dokončení registrace Soutěžící potvrdí, že se

seznámil s pravidly této soutěže a zavazuje se je dodržovat, je osobou starší 18 let, příp. má souhlas

zákonného zástupce a že vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních

údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

 

4. Soutěžní registrace je dokončena po odsouhlasení přes tlačítko „ODESLAT“.

 

IV. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ

 

a. VÝHRA

 

Balíček krmiva PURINA ONE® pro kočky nebo psy, dále jen „Balíček

Ve hře je celkem 80 výher - balíček krmiva PURINA pro kočky a psy (40 balíčků pro psy, 40 balíčků pro

kočky). Balíček obsahuje krmivo PURINA ONE® pokrývající (dle průměrné doporučené krmné dávky)

potřeby psa nebo kočky na 3 měsíce (v kombinaci kapsičky, granule).

 

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně nezapojí takový počet Soutěžících, aby mohly

být rozděleny veškeré Výhry vložené do soutěže, pak nerozdané Výhry propadají ve prospěch

Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití.

Během celé soutěže může jeden konkrétní Soutěžící vyhrát jen jednou (jen jednu Výhru) bez ohledu

na to, kolikrát se zapojil do soutěže.

 

b. URČENÍ VÝHERCŮ

Losování výherců proběhne do 5 pracovních dnů po ukončení soutěže.

Výherci v Soutěži budou určeni losováním provedeným pomocí elektronického losovače, provedeným

v místě Pořadatele, který vybere náhodně 40 výherců balíčku pro kočky a 40 výherců balíčků pro psy

ze všech řádných soutěžních registrací zaregistrovaných v průběhu trvání soutěže.

 

Jména výherců budou umístěna na webových stránkách www.purina.soutez.cz nejpozději do 10

pracovních dní od losování. Výherce je o Výhře informován na e-mail, který uvedl do registračního

formuláře, prostřednictvím e- mailu od Organizátora soutěže nejpozději do 2 týdnů od ukončení

Soutěže.

 

Výhercem se stane soutěžící, který zcela splní veškeré podmínky stanovené těmito pravidly a zároveň bude v souladu s výše uvedenými pravidly vylosován Organizátorem.

V případě, že vylosovaný výherce nesplní všechny podmínky pro získání Výhry, propadne Výhra ve

prospěch Pořadatele soutěže. Pořadatel je pak oprávněn rozhodnout o dalším využití Výhry.

Výhra Balíček bude Výhercům zaslána do 31.1.2024 na poštovní adresu uvedenou při registraci do

soutěže. Náklady na dopravu Výhry k Výherci hradí Pořadatel Soutěže. Výhra je doručována výhradně

do vlastních rukou výherce. Převzetí výhry stvrzuje výherce svým podpisem.

 

V. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Odesláním registračního formuláře do soutěže Soutěžící potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly

této soutěže a potvrzuje, že se s nimi seznámil, a že jedná v jejich souladu. Dále Soutěžící dává výslovný souhlas Pořadateli se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, jména, příjmení, adresy, e-mailové adresy, telefonního. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů nebo telefonického kontaktování týkajících se této soutěže. Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno, první písmeno z příjmení a název obce (např. Jan N., Praha) na výherní listině, která může být zveřejněna na soutěžních stránkách nebo dalších komunikačních kanálech Pořadatele soutěže. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

 

Zpracovávaným osobním údajem Soutěžících jsou: jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mailová

adresa, telefonní číslo.

 

Soutěžící, který takto poskytl Pořadateli osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu

a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o

zpracování osobních údajů:

 

právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou

zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a

komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,

právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů

právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje

zpracovávají nezákonně,

právo na omezení zpracování osobních údajů,

právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může soutěžící získat osobní údaje,

které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, 

anebo pro jiného správce osobního údajů,

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se

sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zprostředkovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z výše uvedeného nařízení.

 

Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i

zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady

nákladů souvisejících s poskytnutím informace.

 

Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich

využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.

 

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci

Soutěže až do vyhlášení výsledků Soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu,

maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka Soutěže získávány na

základě registračního formuláře. Osobní údaje účastníka Soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce.

 

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj.

doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla

Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na Výhru v Soutěži.

 

VI. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

E-mailová adresa, kterou Soutěžící uvedl v registračním formuláři je ze strany Pořadatele považovaná

e-mailovou adresu Soutěžícího. Do Soutěže se může každý jednotlivý Soutěžící zapojit vícekrát, avšak

vždy s novým soutěžním nákupem.

 

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jen s novým soutěžním nákupem (tj. při dalším nákupu

soutěžních výrobků v požadovaném množství na nové soutěžní účtence) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti. Tedy, soutěžní nákup je vždy dokumentován jedinou účtenkou a zároveň jedna účtenka může dokumentovat pouze jeden soutěžní nákup – tzn., i pokud je na jedné soutěžní účtence zaznamenán nákup např. čtyř soutěžních výrobků, opravňuje daná soutěžní účtenka Soutěžícího pouze k jedné Soutěžní registraci, resp. lze ji užít v Soutěži pouze jedenkrát.

 

Soutěžící se Soutěže účastní s vědomím, že nejsou oprávněni požadovat namísto Výhry peněžní, či

jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči Soutěžícím, kteří se účastní Soutěže, jinak zavázán a ti

nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech.

 

Každý Soutěžící může získat maximálně 1ks Výhry za celou dobu konání Soutěže. Zároveň platí, že v

případě, kdy dva a více Soutěžících mají stejné příjmení (za stejné příjmení se považuje i do ženského

rodu přechýlená varianta tvaru příjmení v mužském rodě) a současně vyplnili do registračního

formuláře stejnou doručovací adresu, považují se takoví Soutěžící za členy jedné rodiny. 


 

Z každé rodiny (ve smyslu předchozí věty) může Výhru získat pouze jeden člen; v případě více členů rodiny zapojených do Soutěže se proto Výhra předá pouze tomu, kterému vznikl nárok na Výhru v Soutěži dříve (tedy byl dříve vylosován).

 

Pořadatel Soutěže, si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry Výhrami obdobného typu a

odpovídající hodnoty a změnit podmínky předávání Výher, a to zejména v případě, že Výhry nebudou

poskytnuty třetí osobou tak, aby mohly být Výhercům předány v souladu s těmito pravidly.

 

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté Výhry propadají Pořadateli.

 

Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby, fyzické osoby v rámci svého podnikání, zaměstnanci

(či osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) Pořadatele ani Organizátora a osoby jim blízké ve

smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane osoba, která je zaměstnancem (či osobou v poměru obdobném zaměstnaneckému) uvedených subjektů, nebo osoba jí blízká, Výhra se nepředá. Soutěže se smí zúčastnit jen fyzické osoby s doručovací adresou a trvalým pobytem v České republice. Při nákupu na účet jiné fyzické osoby se lze zúčastnit jen s jejím písemným souhlasem.

 

Pořadatel neodpovídá za nedoručení registračního formuláře, uvedení nesprávných či nepřesných

informací v souvislosti se Soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za

jakékoli technické obtíže či závady vzniklé v průběhu Soutěže, rychlost technického připojení či jiné

případné nedostatky vzniklé v souvislosti se Soutěží či v souvislosti s internetovou sítí nebo její

dostupností pro Soutěžící.

 

O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel i

Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady Soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně

změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních

stránkách www.soutez.purina.cz a na www.nestle.cz v záložce Soutěže, kde jsou také k dispozici Úplná

pravidla soutěže.

 

Pořadatel, je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v Soutěži a v případě sporu posoudit

a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se Soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Soutěžícímu vzniknout. Případné námitky s

průběhem Soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech po

dobu trvání Soutěže a do 20 pracovních dnů od ukončení Soutěže. Námitky podané později nebudou

brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné.

 

Soutěžící bude ze Soutěže vyloučen, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla

Soutěžícímu vzniknout v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání

podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžících či jiné osoby, kterým

dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

 

Úplné znění pravidel je k dispozici na www.soutez.purina.cz a na www.nestle.cz v záložce Soutěže.

Dotazy k Soutěži je možné směřovat na infolinku 800 135 135 v pracovních dnech 8:00 – 11:30 a

13:00 – 16:00, na e-mail info@nestle.cz nebo na Facebook Nestlé

https://www.facebook.com/nestle.czsk/.

 

V Praze dne 3.10.2023