Phil

Sourcing Manager @Purina

Složení

Přejděte do sekce >

Společnost Purina se zavázala ke spolupráci s dodavateli, kteří produkují vysoce kvalitní suroviny odpovědným způsobem.

"S dodavateli dlouhodobě spolupracujeme na zajištění spolehlivé sledovatelnosti složek našich produktů až k jejich původu. Společně s našimi dodavateli a partnerskými třetími stranami vyhodnocujeme náš kompletní dodavatelský řetězec. Spolupracujeme například s organizacemi, jako je Proforest a Sustainable Fisheries Partnership, které nám pomáhají vyhodnocovat naše postupy. Díky tomu zaujímáme přední pozici v oblasti odpovědného získávání surovin a dodržujeme jednoznačně definované cíle. Jedním z našich závazků v této oblasti je zajistit, že 100 % surovin pocházejících z ryb a plodů moře budeme do roku 2020 získávat odpovědným způsobem.

Denně spolupracujeme s partnerskými organizacemi a náš tým se pravidelně setkává s dodavateli a navštěvuje jejich výrobní provozy. Díky tomu velmi dobře víme, jak naši dodavatelé pracují. Jelikož není snadné navštěvovat úplně všechny dodavatele, neboť některé naše produkty mají velmi složitý dodavatelský řetězec, zavádíme nové iniciativy, jako je například hodnocení farem. Chceme tak zajistit, že v celém našem dodavatelském řetězci, a to až na úroveň jednotlivých farem, jsou zdroje získávány odpovědně.

Získávání zdrojů je pro společnost Purina velmi důležitou prioritou. Proto jsme zavedli dlouhodobou strategii výběru surovin pro naše výrobky, díky níž je způsob, kterým získáváme suroviny pro zákazníky, důvěryhodný.

Každý dodavatel společnosti Purina musí dodržovat kodex dodavatele, který definuje neoddiskutovatelné požadavky v oblasti lidských práv, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podnikatelské etiky. Naši dodavatelé také musí dodržovat zákonné environmentální požadavky a prokazovat kontinuální zlepšování výkonnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Navíc hodláme s dodavateli úzce spolupracovat na dodržování našich závazných pokynů v oblasti odpovědného získávání surovin pro hlavní komodity, jako jsou ryby a mořské plody, maso, drůbež a sója. Tyto závazné pokyny například požadují, aby suroviny nepocházely z oblastí, které vznikly kácením přírodních lesů. Dále vyžadují zavádění opatření na snižování dopadu na vodní zdroje, snižování emisí skleníkových plynů, podporu trvale udržitelného rozvoje venkova a zajištění dobrých životních podmínek zvířat v rámci celého výrobního procesu.

Více informací o odhodlání společnosti Purina zavádět postupy odpovědného získávání surovin najdete zde: here.