Pravidla spotřebitelské soutěže
„Krabice snů pro vaši kočku“

 

Pravidlá súťaže
„Krabica snov pre vašu mačku“

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

1. Soutěž „Krabice snů pro vaši kočku“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/).

2. Pořadatelem soutěže je společnost Nestlé Česko s.r.o. se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 00, IČ: 45799504, DIČ: CZ45799504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 10481 (dále jen „pořadatel“).

3. Organizátorem soutěže je reklamní agentura Inspiro Solutions s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00, IČ: 29011345, DIČ: CZ29011345, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 159775, (dále jen „organizátor“).

II. NÁZEV SOUTĚŽE, TERMÍN A LOKALIZACE

1. Soutěž „Krabice snů pro vaši kočku“ bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/) (dále jen „soutěž“) na území České republiky a Slovenska.

2. Soutěž probíhá od 19. 12. 2018 do 30. 1. 2019 23:59:59 hod

3. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
 

 

III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vložením odpovědi pod soutěžní příspěvek spotřebitel vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a se zpracováváním  osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa,) pro potřeby vyhodnocení soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou zpracovány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

Pokud soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze svého soukromého facebookového profilu na facebookovou stránku www.facebook.com/purinafelixczsk/ nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected]. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. Podrobnější informace viz čl. VIII. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

IV. PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice mimo osob dle článku IV. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).

2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci organizátora, obchodní partneři a dodavatelé organizátora včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby v poměru osoby blízké k výše uvedeným osobám ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace Soutěžícího na facebookových stránkách PURINA FELIX. Registraci do soutěže a souhlas s Pravidly soutěže Soutěžící stvrzuje odpovědí v soutěži, tedy vložením fotografie k soutěžnímu příspěvku na facebookové stránce PURINA FELIX (viz čl. V. Princip soutěže níže).

4. Každý Soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit několikrát, tj. vložit neomezený počet příspěvků soutěžního charakteru. Dodržení této podmínky registrace pro jednoho Soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Facebook nebo na základě vyplněných registračních údajů.

5. Účastí v soutěži dle těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel  je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jeho jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace organizátora.

 

 

V. PRINCIP SOUTĚŽE

 

1. Principem soutěže je vložit do komentářů pod soutěžní příspěvek vlastní fotografii, na které bude zachycena kočka v „krabici snů“. „Krabicí snů pro kočku“ se rozumí libovolná krabice kreativně přetvořená  do libovolného tvaru, do kterého se vejde kočka (např. domeček, letadlo, auto, loď a podobně). Nejkreativnější a nejzajímavější výtvory s kočičkou uvnitř vyhrávají. Odměněno bude celkem 5 výherců. Soutěž probíhá na facebookových stránkách a soutěžní post je označený: „SOUTĚŽ: Krabice snů pro vaši kočku!

Kočky milují krabice❤️ A kolem Vánoc je krabic víc než dost. Nevyhazujte je! Vyrobte z nich vaší kočce krabici snů a podělte se s námi o svůj výtvor. Inspirovat se můžete našimi návody: https://www.purina.cz/kocka/felix/savethebox

Na konci ledna vybereme 5 nejoriginálnějších výtvorů a odměníme je krmivem FELIX na celý měsíc!

Úplná pravidla najdete na https://www.purina.cz/kocka/felix/pravidla-krabice-pro-kocku“

2. Ze všech soutěžních příspěvků (fotografií), které budou nahrány do komentáře pod soutěžní příspěvek označeným slovem „SOUTĚŽ“ na Facebooku PURINA FELIX v době trvání soutěže (viz čl. II. Název soutěže, termín a lokalizace) bude odbornou porotou složenou ze dvou zástupců Pořadatele a jednoho zástupce Organizátora vybráno 5 výherců, kteří splnili Pravidla soutěže, a kteří budou odměněni výhrou krmiva FELIX na celý měsíc (120 ks kapsiček FELIX).

3. Soutěžní příspěvek nesmí:

a. být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;

b. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

c. obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob

e. podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

f. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g. obsahovat skrytou reklamu;

h. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele a organizátora.

i. vyobrazovat kočku v nevhodné nebo nebezpečné situaci

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi a/nebo pořadateli

4. Organizátor a/nebo pořadatel  soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně organizátora.

 5. Nahráním soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas s Pravidly soutěže a se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména Soutěžícího.

6. Organizátor a/nebo pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

7. Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního soutěžního skóre, popř. vyloučení daného Soutěžícího ze soutěže. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně organizátorovi a/nebo pořadateli.

 

VI. VÝHRA V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER VÝHERCŮM

 

1. Výhra v soutěži je složena z:

- 120 kusů kapsiček FELIX

- Výhra je vypočtena dle denní krmné dávky pro průměrnou kočku. Denní krmná dávka pro průměrnou kočku jsou 4 kapsičky.


Celkem bude rozdáno 5 výher.

2. Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal soukromou zprávu, se jménem, příjmením a  úplnou adresou na kterou má být výhra doručena, organizátorovi na facebookový profil www.facebook.com/purinafelixczsk/. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 5 pracovních dní ode dne, kdy byl kontaktovaný organizátorem. Každý Soutěžící může získat za celou dobu soutěže pouze jednu výhru.

3. Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a organizátor (po dohodě s pořadatelem) podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt.

 

4. Výhry budou rozeslány výhercům poštou nejpozději do třiceti dnů (30) od ukončení soutěže. Náhrady spojené se zasláním výhry hradí Pořadatel.

 

VII. ODPOVĚDNOST ORGANIZÁTORA ZA PRŮBĚH SOUTĚŽE

1. Pořadatel prostřednictvím organizátora  soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel prostřednictvím organizátora soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele (prostřednictvím organizátora)  zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít organizátor a/nebo pořadatel podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel prostřednictvím organizátora oprávněn Soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

 

2. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel  soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

 

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Vložením fotografie pod soutěžní příspěvek soutěžící dává organizátorovi výslovný souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže, případné zaslání výhry a následné archivace dle příslušných platných právních předpisů, a to maximálně po dobu 2 let od udělení souhlasu, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Soutěžící uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a   zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), zejména právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.  Soutěžící se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že organizátor porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona.

2. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze svého soukromého facebookového profilu na facebookovou stránku www.facebook.com/purinafelixczsk/ nebo doručením e-mailu na adresu: [email protected].
Odvoláním svého souhlasu Účastník Soutěže ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Pořadatel a organizátor neodpovídají za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

 2. Účast v soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze soutěže.

3. Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžních stránkách https://www.purina.cz/kocka/felix/pravidla-krabice-pro-kocku. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná Pravidla.

4. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem zprávou facebookové stránce PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/).

 V Praze dne 28. 11. 2018

          

 

I. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE, ORGANIZÁTOR A USPORIADATEĽ

 
1. Predmetom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel (ďalej len "pravidlá" alebo „pravidlá súťaže“) súťaže „Krabica snov pre vašu mačku “ (ďalej len "súťaž"). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá súťaže uvedené na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu uverejnených rovnako ako tento dokument.

2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Nestlé Česko s.r.o., so sídlom Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 00, IČO: 45799504, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C., vložka 10481 (ďalej len „Usporiadateľ“).

3. Organizátorom súťaže je reklamná agentúra Inspiro Solutions s.r.o., so sídlom Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00, IČ 29011345, DIČ CZ29011345, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C., vložka 159775, (ďalej len „Organizátor“).

 

II. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha v termíne od 19. 12. 2018 do 30. 1. 2019 23:59:59 hod. prostredníctvom sociálnej siete Facebook.com (ďalej len "obdobie konania súťaže" a "miesto konania súťaže").

 

 

 

III. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vložením fotografie pod súťažný príspevok spotrebiteľ vedome potvrdzuje, že je starší ako 18 rokov a plne svojprávny. Vyjadruje týmto ako dotknutá osoba dobrovoľne svoj výslovný súhlas v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to s pravidlami súťaže a s uchovaním osobných údajov (spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo), a to maximálne však po dobu 2 rokov od skončenia súťaže.

Pre podrobnejšie informácie pozri článok 7. Pravidlá ochrany osobných údajov.

Osobné údaje budú uchovávané len pre potrebu súťaže (vyhodnotenie a komunikácia so súťažiacimi) a nebudú použité na marketingové účely.

Ak súťažiaci nesúhlasí s uchovaním osobných údajov po skončení súťaže, môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected] Odvolaním svojho súhlasu avšak účastník stráca nárok na výhru v súťaži

IV. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

4.2.  Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa niekoľkokrát. Súťažiaci sa zúčastní súťaže tak, že počas konania súťaže na facebookovú stránku www.facebook.com/purinafelixczsk/  (ďalej len "súťažná stránka“)  pridá pod príslušný súťažný príspevok  (ďalej len " súťažný post") prostredníctvom svojho osobného facebookového profilu fotografiu, na tému:

 

„Vložte do komentárov pod súťažný príspevok vlastnú fotografiu, na ktorej bude zachytená mačka v „krabici snov“. „Krabicou snov pre mačku“ sa rozumie ľubovoľná krabica kreatívne pretvorená do ľubovoľného tvaru, do ktorého sa zmestí mačka (napr. domček, lietadlo, auto, loď a podobne). Najkreatívnejšie a najzaujímavejšie výtvory s mačičkou vnútri vyhrávajú krmivo FELIX na mesiac“.

 

Tým vykoná svoju registráciu riadnym a úplným spôsobom a zapojí sa tak do súťaže o krmivo FELIX. Pridaním fotografie pod príslušný súťažný príspevok zároveň súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže.

 

 

 

4.3. Do súťaže budú zaradení a výhercami sa môžu stať iba tí súťažiaci, ktorí splnia všetky stanovené podmienky súťaže a vykonajú registráciu riadnym a úplným spôsobom. Registrácia súťažiaceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje podľa ods. 4.1. a 4.2. nebude do súťaže zaradená. Organizátor má právo kedykoľvek posúdiť splnenie stanovených podmienok súťaže jednotlivými súťažiacimi a pokiaľ súťažná fotografia nespĺňa pravidlá alebo je vulgárna, prípadne iným spôsobom nevhodná, bude zo súťaže bez predchádzajúceho upozornenia vyradená.

 

4.4. Každý účastník súťaže, ktorý splnil podmienky účasti v súťaži podľa  týchto pravidiel, môže vyhrať výhru len raz.

 

 

  

V. VÝHRY V SÚŤAŽI, PRIEBEH SÚŤAŽE, MECHANIZMUS URČENIA VÝHERCOV

 5.1. V  súťaži bude odmenených celkovo 5 súťažiacich. Jeden súťažiaci môže získať maximálne jeden kus výhry.

 

Výhrou v súťaži je:

•           120 kusov kapsičiek FELIX

(Výhra je vypočítaná podľa dennej kŕmnej dávky pre priemernú mačku. Denná kŕmna dávka pre priemernú mačku sú 4 kapsičky)

5.2. Súťažiaci vyhráva na základe vloženej fotografie. Výhercami súťaže sa stáva 5 súťažiacich, ktorých fotografie vyhodnotí porota zložená z dvoch zástupcov Usporiadateľa a jednoho zástupcu Organizátora ako najoriginálnejšie. Hodnotiť sa bude originalita a nápaditosť súťažnej fotografie.

VI. ODOVZDANIE VÝHIER VÝHERCOM

 

6.1. Organizátor bude výhercu kontaktovať prostredníctvom komentára pod súťažným postom najneskôr do piatich pracovných dní po skončení súťaže (viď čl. 2) a vyzve ho, aby mu prostredníctvom svojho facebookového profilu odoslal na facebookový profil www.facebook.com/purinafelixczsk/ súkromnú správu s telefonickým kontaktom a adresou, na ktorú má byť výhra doručená. Túto správu je výherca povinný odoslať do 5 pracovných dní od dňa kedy bol vyzvaný Organizátorom. Každý súťažiaci môže získať za celú dobu súťaže iba jednu výhru.

6.2. Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého konania alebo konania v rozpore s dobrými mravmi, ktoré je spôsobilé ovplyvniť výsledky súťaže, a to aj prostredníctvom tretích osôb. Organizátor si vyhradzuje právo neudeliť či neodovzdať výhry v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany výhercu alebo akéhokoľvek konania zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi.

6.3. Ak výherca výhru odmietne, stráca nárok na výhru a Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely. Rovnakým spôsobom bude Organizátor postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu aspoň siedmich dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt.

6.4. Výhry budú zaslané výhercom najneskôr do tridsiatich pracovných dní (30) od ukončenia súťaže. Výhra bude výhercovi doručená prostredníctvom pošty na náklady Organizátora, na adresu, ktorú výherca odoslal prostredníctvom svojho facebookového profilu Organizátorovi na facebookový profil www.facebook.com/purinafelixczsk/.

6.5. Výhry nepodliehajú dani z príjmu fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, nakoľko ich nadobúdacia hodnota nepresahuje hranicu stanovenú zákonom (350€).

VII. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Účastník súťaže vstupom do súťaže, registráciou a prípadne zaslaním požadovaných kontaktných údajov výhercu ako dotknutá osoba súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu poskytnutých osobných údajov (ďalej tiež len „údaje“), a to:  meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pre potreby súťaže a pre vyhlásenie výsledkov a s ich zaradením do databázy spoločnosti Nestlé Česko s.r.o., so sídlom Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 00, IČO: 45799504, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C., vložka 10481 (ďalej len „spoločnosť“), ako prevádzkovateľa, a to na 2 roky odo dňa poskytnutia údajov, príp. do odvolania súhlasu.

7.2. Práva súťažiaceho

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov ( ďalej len „ zákon OOÚ “) má subjekt podľa § 21 zákona OOÚ právo na prístup ku osobným údajom a právo na ochranu osobných údajov. Subjekt má podľa § 21 zákona OOÚ právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Subjekt má zároveň právo v zmysle § 22 až § 28 zákona OOÚ na opravu, výmaz osobných údajov a právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, v prípade, že zistí alebo sa bude domnievať, že spoločnosť vykonáva spracovanie jeho osobných údajov spôsobom, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom. Subjekt má ďalej právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona OOÚ na Úrad na ochranu osobných údajov. 

V súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov má subjekt práva podľa článku 12–23 tohto nariadenia, najmä právo na transparentnosť spracúvania, právo na informácie a prístup k údajom, právo na opravu a vymazanie údajov, právo na obmedzené spracúvanie údajov a právo na prenosnosť údajov, podľa uvedeného nariadenia má subjekt rovnako právo vzniesť námietku pri spracúvaní na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Subjekt má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania.

Právom na prístup sa rozumie právo na transparentné, zrozumiteľné a ľahko prístupné informácie o spracúvaní osobných údajov. Identita žiadateľa musí byť preverená. Všetky informácie sú poskytované bezplatne, ibaže by boli žiadosti zjavne nedôvodné, neprimerané alebo sa opakujú. Pre overenie totožnosti môže prevádzkovateľ požadovať poskytnutie dodatočných informácií.

Právom na opravu sa rozumie oprava nesprávnych údajov alebo doplnenie neúplných údajov.

Právom na vymazanie sa rozumie právo na požiadavku vymazať údaje, ak už nie sú pre stanovené účely potrebné, neexistuje právny základ pre spracúvanie a prípadný súhlas bol odvolaný, boli vznesené námietky proti spracúvaniu, údaje boli spracúvané protiprávne.

Právom na obmedzenie spracúvania sa rozumie obmedzenie pri uplatnení niektorého z práv a nie je dôvod na vymazanie. Obmedzenie spracúvania a vymazanie oznamuje prevádzkovateľ príjemcom, ibaže je to nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie prevádzkovateľa.

Právom na prenosnosť sa rozumie právo získať poskytnuté údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo zmluve.

Právom na námietku sa rozumie právo namietať spôsoby spracúvania alebo spracúvanie samotné. Ak subjekt vznesie námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú osobné údaje ďalej spracúvané. Námietku je možno vzniesť proti použitiu automatizovaných prostriedkov alebo proti profilovaniu.

7.3. Kontakty, uplatnenie žiadosti a sťažnosti

Súťažiaci, ktorý má otázku alebo požaduje uplatnenie niektorého práva, sa môže obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom elektronickej pošty, doručením e-mailu na adresu: [email protected]

Uvedené súhlasy môže súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie urobené prostredníctvom elektronickej pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected] Odvolaním svojho súhlasu súťažiaci stráca nárok na výhru v súťaži.

Súťažiaci môže uplatniť sťažnosť u prevádzkovateľa alebo na orgáne dozoru, ktorým je vo veci spracúvania osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, www.dataprotection.gov.sk.

7.4. Spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo. Osobné údaje sa spracúvajú najmä na evidenciu súťažiacich (ďalej tiež len „účastník súťaže“), na dobu od ich poskytnutia v rámci súťaže až do vyhlásenia výsledkov súťaže, resp. do prípadného písomného odvolania súhlasu, maximálne však na 2 roky od ich poskytnutia. Osobné údaje sú od účastníka súťaže získavané na základe registrácie a zaslaním požadovaných osobných údajov výhercu. Osobné údaje účastníka súťaže budú spracúvané vo vyššie uvedenom rozsahu v elektronickej databáze prevádzkovateľa, popr. sprostredkovateľom, s ktorým prevádzkovateľ uzavrie príslušnú zmluvu. Všetky dáta sú ukladané v digitálnej forme.

 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

8.1. Organizátor nezodpovedá za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom siete internet alebo inými elektronickými prostriedkami.

8.2. Účasťou v súťaži, resp. vykonaním registrácie, vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Práva a povinnosti vznikajúce v súvislosti so súťažou, ktoré nie sú upravené v týchto pravidlách, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodu a stanovenia náhrady a rovnako tak prípadne nahradiť jednotlivé výhry za výhry iné podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty. Akákoľvek zmena v pravidlách súťaže, zrušenie súťaže a nahradenie jednotlivých výhier inými bude urobené písomne a zverejnené na súťažných stránkach.

8.4. Vymáhanie účasti v súťaži alebo vyplatenie peňažného plnenia namiesto vecných výhier nie je možné a súťažiaci nie je oprávnený sa domáhať výmeny vecných výhier, výhry akokoľvek reklamovať alebo uplatňovať práva z chybného plnenia v súvislosti s prevzatými výhrami. Organizátor rovnako nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorú súťažiaci prípadne utrpí svojou účasťou v súťaži alebo prostredníctvom získanej výhry.

8.5. Registráciou do súťaže súhlasí súťažiaci v prípade výhry v súťaži s tým, že môžu byť vyhotovované obrazové či audiovizuálne záznamy jeho osoby a tieto následne zverejňované v médiách a v propagačných materiáloch Organizátora súťaže, spolu s uvedením mena a priezviska výhercu, údajov o výhre a hodnote výhry. Súťažiaci nebude mať nárok na žiadnu odmenu v súvislosti s vyhotovením a následným zverejňovaním obrazových alebo audiovizuálnych záznamov svojej osoby a vzdáva sa v tejto súvislosti akýchkoľvek finančných alebo iných majetkových nárokov, ktoré mu vznikli, alebo by mu mohli vzniknúť.

8.6. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Organizátora, fyzické osoby inak spolupracujúce s Organizátorom na organizácii súťaže a osoby všetkým zhora uvedeným osobám blízke. V prípade, že sa výhercom stane takto vylúčená osoba, Organizátor podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu súťažiacemu v poradí podľa týchto pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely.

8.7. Organizátor prehlasuje, že spoločnosť Facebook je úplne oslobodená od akýchkoľvek záväzkov, ktoré by pre ňu mohli vyplývať z tejto súťaže. Organizátor prehlasuje, že táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná alebo spravovaná spoločnosťou Facebook a nijako s ňou nesúvisí.

8.8. Tieto úplné pravidlá sú zverejnené na stránke https://www.purina.cz/kocka/felix/pravidla-krabice-pro-kocku. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcim túto súťaž a týmito úplnými pravidlami zverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné pravidlá.

Súťažiaci udeľujú od okamžiku odoslania komentára obsahujúceho písomný príspevok alebo iné dielo podľa zákona Organizátorovi bezplatný súhlas s ich použitím na všetky účely, na ktoré boli vytvorené, a to bez časového a miestneho obmedzenia.

V Prahe dňa 28. 11. 2018


 [VA1]Je potřeba vyměnit za SR verzi, mají jinou legislativu