Pravidla spotřebitelské soutěže
„Najdi 6 rozdílů!“

 

Pravidlá spotrebiteľskej súťaže
„Nájdi 6 rozdielov!“

 

 

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

1. Soutěž „Najdi 6 rozdílů!“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/).

2. Pořadatelem soutěže je společnost Nestlé Česko s.r.o. se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 00, IČ: 45799504, DIČ: CZ45799504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 10481 (dále jen „pořadatel“).

3. Organizátorem soutěže je reklamní agentura Inspiro Solutions s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00, IČ: 29011345, DIČ: CZ29011345, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 159775, (dále jen „organizátor“).

 

II. NÁZEV SOUTĚŽE, TERMÍN A LOKALIZACE

1. Soutěž „Najdi 6 rozdílů!“  bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/) (dále jen „soutěž“) na území České republiky a Slovenska.

2. Soutěž probíhá od 06. 06. 2018 do 12. 06. 2018.

3. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
 

 

III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vložením odpovědi pod soutěžní příspěvek spotřebitel vědomě potvrzuje, že je starší 18 leta vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a se zpracováváním  osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou zpracovány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

Pokud soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze svého soukromého facebookového profilu na facebookovou stránku www.facebook.com/purinafelixczsk/ nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. Podrobnější informace viz čl. VIII. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

IV. PODMÍNKY SOUTĚŽE

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice mimo osob dle článku IV. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).

2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci organizátora, obchodní partneři a dodavatelé organizátora včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby v poměru osoby blízké k výše uvedeným osobám ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace Soutěžícího na facebookových stránkách PURINA FELIX. Registraci do soutěže a souhlas s Pravidly soutěže Soutěžící stvrzuje odpovědí v soutěži, tedy vložením odpovědi k soutěžnímu příspěvku na facebookové stránce PURINA FELIX (viz čl. V. Princip soutěže níže).

4. Každý Soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden příspěvek soutěžního charakteru. Dodržení této podmínky registrace pro jednoho Soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Facebook nebo na základě vyplněných registračních údajů.

5. Účastí v soutěži dle těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel  je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jeho jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace organizátora.

 

 

V. PRINCIP SOUTĚŽE

1. Principem soutěže je vložit pod soutěžní příspěvek odpověď, ve které budou správně vypsané všechny odlišnosti, které jsou mezi prvním a druhým obrázkem soutěžního příspěvku. Odlišností je celkem 6. Za správnou odpověď se tedy považuje kompletní odpověď se všemi 6 rozdíly. Odměněni budou celkem 3 výherci. Soutěž probíhá na facebookových stránkách www.facebook.com/purinafelixczsk/ a soutěžní post je označen: „SOUTĚŽ! Jedno chlupaté štěstí a hned šest rozdílů. Najdete je všechny?“ Napište nám do komentářů, v čem se obrázky liší, a vyhrajte balíček krmiva FELIX na 10 dní. Pravidla soutěže zde.

 

2. Ze všech soutěžních příspěvků (odpovědí), které budou nahrány do komentáře pod soutěžní příspěvek označeným slovem „SOUTĚŽ“ na Facebooku PURINA FELIX v době trvání soutěže (viz čl. II. Název soutěže, termín a lokalizace) budou vylosováni 3 výherci, kteří správně odpověděli, to je splnili Pravidla soutěže, a kteří budou odměněni výhrou ve formě balíčku krmiva FELIX.

3. Soutěžní příspěvek nesmí:

a. být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;

b. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

c. obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob

e. podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

f. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g. obsahovat skrytou reklamu;

h. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele a organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi a/nebo pořadateli

4. Organizátor a/nebo pořadatel  soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně organizátora.

 

5. Nahráním soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas s Pravidly soutěže a se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména Soutěžícího.

 

6. Organizátor a/nebo pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

 

7. Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního soutěžního skóre, popř. vyloučení daného Soutěžícího ze soutěže. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně organizátorovi a/nebo pořadateli.

 

VI. VÝHRA V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER VÝHERCŮM

1. Výhra v soutěži je balíček složený ze:

- 40 ks kapsiček FELIX  Fantastic Duo 100g (různé varianty)

- 5 ks pochoutek FELIX  Party Mix 60g (různé varianty)
Celkem budou rozdány 3 výherní balíčky.

2. Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal soukromou zprávu, s adresou na kterou má být výhra doručena, organizátorovi na facebookový profil www.facebook.com/purinafelixczsk/. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 5 pracovních dní ode dne, kdy byl kontaktovaný organizátorem. Každý Soutěžící může získat za celou dobu soutěže pouze jednu výhru.

3. Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a organizátor (po dohodě s pořadatelem) podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt.

 

4. Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti dnů (30) od ukončení soutěže. Přesný datum a čas dodání výhry bude stanovený po telefonické dohodě s výhercem. Náhrady spojené s  předáním výhry hradí Pořadatel.

 

VII. ODPOVĚDNOST ORCHANIZÁTORA ZA PRŮBĚH SOUTĚŽE

1. Pořadatel prostřednictvím organizátora  soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel prostřednictvím organizátora soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele (prostřednictvím organizátora)  zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít organizátor a/nebo pořadatel podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel prostřednictvím organizátora oprávněn Soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli  soutěže.

 

2. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel  soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Vložením odpovědi pod soutěžní příspěvek soutěžící dává organizátorovi výslovný souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže, případné zaslání výhry a následné archivace dle příslušných platných právních předpisů, a to maximálně po dobu 2 let od udělení souhlasu, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Soutěžící uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“)) a   zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), zejména právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.  Soutěžící se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že organizátor porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona.

 

2. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze svého soukromého facebookového profilu na facebookovou stránku www.facebook.com/purinafelixczsk/ nebo doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz.
Odvoláním svého souhlasu Účastník Soutěže ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

 

 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel a organizátor neodpovídají za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

 

2. Účast v soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze soutěže.

 

3. Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžních stránkách www.facebook.com/purinafelixczsk/. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná Pravidla.

 

4. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem zprávou facebookové stránce PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/).

 

 

V Praze dne 18. 05. 2018

          

I. USPORIADATEĽ A ORGANIZÁTOR

 

 1. Súťaž „Nájdi 6 rozdielov!“ (ďalej len „súťaž“) bude prebiehať prostredníctvom facebookových stránok PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/).
 2. Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Nestlé Česko s.r.o., so sídlom Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 00, IČO: 45799504, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C., vložka 10481 (ďalej len „Usporiadateľ“).
 3. Organizátorom súťaže je reklamná agentúra Inspiro Solutions s.r.o., so sídlom Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00, IČ 29011345, DIČ CZ29011345, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C., vložka 159775, (ďalej len „Organizátor“).

 

II. NÁZOV SÚŤAŽE, TERMÍN A LOKALIZÁCIA
 

 1. Súťaž „Nájdi 6 rozdielov!“ bude prebiehať prostredníctvom facebookových stránok  PURINA FELIX  (www.facebook.com/purinafelixczsk/) (ďalej len „súťaž“).
 2. Súťaž prebieha od 06. 06. 2018 do 12. 6. 2018.
 3. Súťaž prebieha na území Českej republiky a Slovenskej republiky.
   

 

 

III. SÚHLAS S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Vložením odpovede pod súťažný príspevok spotrebiteľ vedome potvrdzuje, že má viac ako 18 rokov a vyjadruje dobrovoľne svoj výslovný súhlas s Pravidlami súťaže a so spracovaním osobných údajov (Spracovávané osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo) pre potreby vyhodnotenia súťaže a archivácie na dobu nevyhnutne nutnú podľa príslušných platných právnych predpisov, maximálne však na dobu 2 roky od skončenia súťaže, ak nebude tento súhlas skôr písomne odvolaný. Osobné údaje budú spracovávané iba pre potreby Súťaže, nebudú využívané na marketingové účely.

Ak súťažiaci už naďalej nesúhlasí so spracovávaním osobných údajov , môže svoj súhlas písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom správy zo svojho súkromného facebookového profilu na facebookovou stránku www.facebook.com/purinafelix/ alebo prostredníctvom elektronickej pošty, tzn. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvolaním svojho súhlasu však účastník stráca nárok na výhru v súťaži. Pre podrobnejšie informácie pozri čl. VIII. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

IV. PODMIENKY SÚŤAŽE

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Českej republike alebo Slovenskej republike, okrem osôb podľa článku IV. odstavca 2 týchto Pravidiel (ďalej len „Súťažiaci“).
 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť a sú z nej vylúčení zamestnanci organizátora i usporiadateľa, obchodní partneri a dodávatelia organizátora vrátane ich zamestnancov a spolupracovníkov, ďalej všetky osoby podieľajúce sa na organizácii a zabezpečovaní priebehu súťaže, ako aj osoby vo vzťahu blízkej osoby k vyššie uvedeným osobám v zmysle ustanovenia § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník.
 3. Podmienkou účasti v súťaži je registrácia Súťažiaceho na facebookových stránkach PURINA FELIX. Registráciu do súťaže a súhlas s Pravidlami súťaže potvrdzuje súťažiaci odpoveďou v súťaži, teda vložením odpovede k súťažnému príspevku na facebookovej stránke PURINA FELIX (pozri č. V. Princíp súťaže nižšie).
 4. Každý Súťažiaci je oprávnený sa do súťaže zapojiť maximálne raz, tzn. vložiť maximálne jeden príspevok súťažného charakteru. Dodržanie tejto podmienky registrácie pre jedného súťažiaceho bude overené jednoznačným identifikátorom sociálnej siete Facebook alebo na základe vyplnených registračných údajov.
 5. Účasťou v súťaži podľa týchto Pravidiel súťažiaci súhlasí s tým, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne použiť v súlade s ustanovením § 84 a nasl. zákona č. 89/2012 Sb. Občiansky zákonník, jeho meno, priezvisko a podobizeň v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s prezentáciou tejto súťaže, vyhlásením víťazov súťaže a prezentácii organizátora.

 

 

 

V. PRINCÍP SÚŤAŽE

 

 1. Princípom súťaže je vložiť pod súťažný príspevok odpoveď, v ktorej budú správne uvedené všetky odlišnosti, ktoré sú medzi prvým a druhým obrázkom súťažného príspevku. Odlišností je celkom 6. Za správnu odpoveď sa teda považuje kompletná odpoveď so všetkými 6 rozdielmi. Odmenení budú celkom 3 výhercovia. Súťaž prebieha na facebookových stránkach www.facebook.com/purinafelixczsk/ a súťažný post je označený: „SÚŤAŽ! Jedno chlpaté šťastie a hneď šesť rozdielov. Nájdete ich všetky? Napíšte nám do komentárov, v čom sa obrázky líšia a vyhrajte balíček krmiva FELIX na 10 dní. Pravidlá súťaže tu.

 

 1. Zo všetkých súťažných príspevkov (odpovedí), ktoré budú nahrané do komentára pod súťažný príspevok označený slovom „SÚŤAŽ“ na Facebooku PURINA FELIX počas trvania súťaže (pozri bod II. Názov súťaže, termín a lokalizácia), budú vylosovaní 3 výhercovia, ktorí odpovedali správne, tzn. splnili Pravidlá súťaže a ich autori budú odmení výhrou vo forme balíčka krmiva FELIX.
 2. Súťažný príspevok nesmie:

a. byť v rozpore s platnými právnymi predpismi Českej republiky a Slovenskej republiky;

b. obsahovať akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré by boli v rozpore s dobrými mravmi, s obecne prijímanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť;

c. obsahovať prvky pornografie, násilia, pohoršujúci alebo inak nevhodný obsah;

d. hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;

e. podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo navádzať k nemravnému jednaniu;

f. obsahovať prvky alebo časti, na ktoré si uplatňujú práva tretie osoby, najmä autorské práva alebo práva súvisiace s autorským právom, práva priemyselného vlastníctva ako napr. ochranné známky alebo označenie pôvodu a iné práva duševného vlastníctva;

g. obsahovať skrytú reklamu;

h. akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno organizátora a usporiadateľa.

Rozhodnutie o tom, či súťažný príspevok spĺňa podmienky tohoto odstavca, prináleží výhradne organizátorovi.

 1. Organizátor a/alebo Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za neúplný alebo inak chybný súťažný príspevok majúci za následok nemožnosť jeho použitia na účely súťaže v súvislosti s technickými či inými komplikáciami na strane súťažiaceho alebo obmedzeniami na strane organizátora.

 

 1. Nahraním súťažného príspevku udeľuje Súťažiaci dobrovoľne svoj súhlas s Pravidlami súťaže a so zverejnením súťažného príspevku a s uvedením mena Súťažiaceho.

 

 1. Organizátor a/alebo Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo súťažný príspevok, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v týchto Pravidlách (tzn. najmä v odstavci 3 tohoto článku), nezaradiť do súťaže alebo ho zo súťaže kedykoľvek počas trvania súťaže alebo po jej skončení aj bez odôvodnenia odstrániť, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu.

 

 1. Použitie akejkoľvek softvérovej aplikácie či hardvérového zariadenia v snahe o porušenie záväzných súťažných podmienok týchto Pravidiel má za následok okamžitú neplatnosť aktuálneho súťažného skóre, prípadne vylúčenie daného Súťažiaceho zo súťaže. Konečné rozhodnutie v týchto otázkach prináleží výhradne organizátorovi a/alebo Usporiadateľovi.

 

VI. VÝHRA V SÚŤAŽI A ODOVZDANIE VÝHIER VÝHERCOM

 

1. Výhrou v súťaži je balíček zložený z:

- 40 ks kapsičiek FELIX Fantastic Duo 100 g (rôzne varianty)

- 5 ks pochúťok FELIX Party Mix 60 g (rôzne varianty)
Celkom budú rozdané 3 výherné balíčky.
 

2. Organizátor bude výhercu kontaktovať prostredníctvom komentára pod súťažným postom najneskôr do 5 pracovných dní po skončení súťaže a vyzve ho, aby prostredníctvom svojho facebookového profilu odoslal súkromnú správu, s adresou, na ktorú má byť výhra doručená, organizátorovi na facebookový profil www.facebook.com/purinafelixczsk/. Túto správu je výherca povinný odoslať do 5 pracovných dní odo dňa, kedy bol kontaktovaný organizátorom. Každý Súťažiaci môže získať počas celého trvania súťaže iba jednu výhru.

 

3. Ak výherca výhru odmietne, stráca nárok na výhru a organizátor (po dohode s usporiadateľom) podľa svojho uváženia môže výhru poskytnúť ďalšiemu Súťažiacemu v poradí podľa týchto Pravidiel, prípadne ju použiť na iné marketingové alebo dobročinné účely. Rovnakým spôsobom bude organizátor postupovať v prípade, že sa nepodarí výhercu opakovane (aspoň dvakrát) kontaktovať v priebehu minimálne 7 dní medzi jednotlivými pokusmi o kontakt.

 

4. Výhry budú odovzdané výhercom najneskôr do 30 dní od ukončenia súťaže. Presný dátum a čas dodania výhry bude stanovený po telefonickej dohode s výhercom. Náklady spojené s odovzdaním výhry hradí Usporiadateľ.

 

VII. ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA ZA PRIEBEH SÚŤAŽE
 

 1. Usporiadateľ prostredníctvom Organizátora súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním a priebehom súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odloženia, odvolania či úprav jej Pravidiel. Usporiadateľ prostredníctvom Organizátora súťaže je oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť jej Pravidlá, tzn. aj spôsoby určenia výhercov, druhy výhier a vo výnimočných prípadoch súťaž aj zrušiť. Oprávnenie usporiadateľa (prostredníctvom organizátora) zasahovať do priebehu súťaže zahŕňa aj právo nepriznať Súťažiacemu výhru v súťaži, ak bude mať organizátor a/alebo usporiadateľ podozrenie, že Súťažiaci porušil, či sa pokúsil obísť Pravidlá súťaže. V takýchto prípadoch je usporiadateľa prostredníctvom organizátora oprávnený Súťažiaceho vylúčiť zo súťaže, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu. Konečné rozhodnutie o sporných otázkach prináleží vždy usporiadateľovi súťaže.

 

 1. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výhry nie je možné vyplatiť v peňažných prostriedkoch ani za ne poskytnúť inú nepeňažnú náhradu. Usporiadateľ súťaže je súčasne oprávnený kedykoľvek v priebehu súťaže zmeniť druhy výhier.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 1. Vložením odpovede pod súťažný príspevok súťažiaci dáva organizátorovi výslovný súhlas na spracovanie poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, vyhodnotenia súťaže, prípadného zaslanie výhry a následnej archivácie podľa príslušných platných právnych predpisov, a to maximálne po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu, ak nebude tento súhlas skôr písomne ​​odvolaný. Súťažiaci udeľuje organizátorovi pre prípad, že sa stane výhercom niektorej z cien, súhlas s uverejnením svojho mena a priezviska na FB stránkach súťaže. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži. Súťažiaci, ktorý takto poskytol organizátorovi osobné údaje, má právo na prístup k osobným údajom a ďalšie práva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "nariadenie")) a zákona číslo 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len "zákon"), najmä právo požadovať opravu, doplnenie alebo zlikvidovanie ním poskytnutých osobných údajov. Súťažiaci sa môže obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v prípade, že by zistil, že organizátor porušil svoje povinnosti, vyplývajúce z vyššie uvedeného nariadenia a zákona.

 

 1.  Tento súhlas môže Súťažiaci kedykoľvek písomne odvolať. Za písomnú formu sa považuje odvolanie vykonané prostredníctvom správy zo svojho súkromného facebookového profilu na facebookovou stránku www.facebook.com/purinafelix/ alebo prostredníctvom elektronickej pošty, tzn. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvolaním svojho súhlasu však účastník súťaže stráca nárok na výhru v súťaži.

 

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Usporiadateľ a Organizátor nezodpovedajú za úplnosť výpisku z týchto Pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii uverejnený na propagačných či iných materiáloch v súvislosti so súťažou. Tieto Pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné úplné.

 

 1. Účasť v súťaži je dobrovoľná a súťažiaci svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami. Akékoľvek porušenie alebo obchádzanie týchto Pravidiel súťažiacim či pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo súťaže.

 

 1. Tieto úplné Pravidlá sú počas trvania súťaže uverejnené v elektronickej podobe na súťažných stránkach www.facebook.com/purinafelix/. V prípade rozporu medzi textom skrátených pravidiel uvedených v ktoromkoľvek propagačnom materiáli prezentujúcim túto súťaž a týmito úplnými Pravidlami uverejnenými na súťažných stránkach, majú prednosť tieto úplné Pravidlá.

 

 1. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná, spravovaná alebo spojená so sociálnou sieťou Facebook, spoločnosťou Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. Súťažiaci je uzrozumený s tým, že poskytuje svoje informácie organizátorovi a usporiadateľovi súťaže a nie spoločnosti Facebook Inc. alebo Facebook Ireland Limited. V prípade akýchkoľvek otázok sa Súťažiaci môžu obrátiť na usporiadateľa súťaže prostredníctvom správy na facebookovej stránke PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/).

 

 

V Prahe dňa 18. 05. 2018