Pravidla spotřebitelské soutěže
„Vyhrajte krmivo FELIX a pochoutky FELIX Play Tubes“

 

I. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR

1. Soutěž „Vyhrajte krmivo FELIX a pochoutky FELIX Play Tubes“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/).

2. Pořadatelem soutěže je společnost Nestlé Česko s.r.o. se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 00, IČ: 45799504, DIČ: CZ45799504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 10481 (dále jen „pořadatel“).

3. Organizátorem soutěže je reklamní agentura Konektor Social, spol. s r.o., sídlem Praha 1, nám. Republiky 1081/7, PSČ 110 00, IČ: 01698567, DIČ: CZ01698567, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 210452, (dále jen „organizátor“).

 

II. NÁZEV SOUTĚŽE, TERMÍN A LOKALIZACE

1. Soutěž „Vyhrajte krmivo FELIX a pochoutky FELIX Play Tubes“ bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/) (dále jen „soutěž“) na území České republiky.

2. Soutěž probíhá od 23. 9. 2019 do 15. 10. 2019.

3. Soutěž probíhá na území České republiky.
 

 

III. SOUHLAS S UCHOVÁVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vložením odpovědi pod soutěžní příspěvek spotřebitel vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly soutěže a se zpracováváním  osobních údajů (Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo) pro potřeby vyhodnocení soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou zpracovány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.

Pokud soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze svého soukromého facebookového profilu na facebookovou stránku www.facebook.com/purinafelixczsk/ nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz. Odvoláním svého souhlasu avšak účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži. Podrobnější informace viz čl. VIII. PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 

IV. PODMÍNKY SOUTĚŽE

 

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku IV. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „Soutěžící“).

2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci organizátora, obchodní partneři a dodavatelé organizátora včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby v poměru osoby blízké k výše uvedeným osobám ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace Soutěžícího na facebookových stránkách PURINA FELIX. Registraci do soutěže a souhlas s Pravidly soutěže Soutěžící stvrzuje odpovědí v soutěži, tedy vložením fotografie nebo videa k soutěžnímu příspěvku na facebookové stránce PURINA FELIX (viz čl. V. Princip soutěže níže).

4. Každý Soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit vícekrát, tj. vložit i více než jeden příspěvek soutěžního charakteru. Dodržení této podmínky registrace pro jednoho Soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Facebook nebo na základě vyplněných registračních údajů.

5. Účastí v soutěži dle těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel  je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jeho jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace organizátora.

 

 

V. PRINCIP SOUTĚŽE

 

1. Principem soutěže je vložit do komentářů pod soutěžní příspěvek vlastní fotografii nebo video zachycující kočku/kocoura soutěžícího hrajícího si s pochoutkami FELIX Play Tubes. Vyhrávají soutěžící, kteří splní podmínky sepsané v bodě 3 a budou vybráni  odbornou porotou složenou ze dvou členů ze strany Organizátora a jednoho člena ze strany Pořadatele soutěže. Odměněno bude celkem 5 výherců. Soutěž probíhá na facebookových stránkách a soutěžní post je označený:

„SOUTĚŽ: Pochoutky FELIX® Play Tubes jsou jako stvořené pro rozpustilé kočičí hrátky. Díky svému tvaru se snadno kutálí po podlaze a probudí lovce v každé kočce.  Pošlete nám do 15. října do komentářů fotku svojí kočičky nebo kocourka, jak si hraje s Play Tubes, a vyhrajte nejen balíček pochoutek, ale i krmivo na celý měsíc! Felix vám drží všechny tlapky!  Podmínky soutěže naleznete na https://www.purina.cz/kocka/felix/pravidla-play-tubes“

2. Ze všech soutěžních příspěvků (fotografií a videí), které budou nahrány do komentáře pod soutěžní příspěvek označeným slovem „SOUTĚŽ“ na Facebooku PURINA FELIX v době trvání soutěže (viz čl. II. Název soutěže, termín a lokalizace) bude odbornou porotou vybráno 5 výherců, kteří splnili Pravidla soutěže, a kteří budou odměněni výhrou krmiva FELIX na celý měsíc (120 ks kapsiček FELIX – krmná dávka je vypočítána pro dospělou kočku o průměrné hmotnosti 4 kg na 30 dní) a 6 baleními pochoutek Play Tubes.

3. Soutěžní příspěvek nesmí:

a. být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky;

b. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

c. obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob

e. podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

f. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g. obsahovat skrytou reklamu;

h. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele a organizátora.

i. vyobrazovat kočku v nevhodné nebo nebezpečné situaci

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi a/nebo pořadateli

4. Organizátor a/nebo pořadatel  soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně Soutěžícího nebo omezeními na straně organizátora.

 5. Nahráním soutěžního příspěvku uděluje Soutěžící dobrovolně svůj souhlas s Pravidly soutěže a se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména Soutěžícího.

6. Organizátor a/nebo pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

7. Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního soutěžního skóre, popř. vyloučení daného Soutěžícího ze soutěže. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně organizátorovi a/nebo pořadateli.

 

VI. VÝHRA V SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHER VÝHERCŮM

 

1. Výhra v soutěži je složena z:

- 120 kusů kapsiček FELIX

- 6 balení pochoutek FELIX Play Tubes

- Výhra je vypočtena dle denní krmné dávky pro průměrnou kočku na jeden měsíc. Denní krmná dávka pro průměrnou kočku jsou 4 kapsičky.

Celkem bude rozdáno 5 výher.

2. Organizátor bude výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod soutěžním postem nejpozději do pěti pracovních dnů po skončení soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal soukromou zprávu, s adresou na kterou má být výhra doručena, organizátorovi na facebookový profil www.facebook.com/purinafelixczsk/. Tuto zprávu je výherce povinen odeslat do 5 pracovních dní ode dne, kdy byl kontaktovaný organizátorem. Každý Soutěžící může získat za celou dobu soutěže pouze jednu výhru.

3. Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a organizátor (po dohodě s pořadatelem) podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu Soutěžícímu v pořadí dle těchto Pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude organizátor postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt.

4. Výhry budou rozeslány výhercům poštou nejpozději do třiceti dnů (30) od ukončení soutěže. Náhrady spojené se zasláním výhry hradí Pořadatel.

 

VII. ODPOVĚDNOST ORGANIZÁTORA ZA PRŮBĚH SOUTĚŽE

1. Pořadatel prostřednictvím organizátora  soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel prostřednictvím organizátora soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele (prostřednictvím organizátora)  zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo nepřiznat Soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít organizátor a/nebo pořadatel podezření, že Soutěžící porušil, či se pokusil obejít, Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel prostřednictvím organizátora oprávněn Soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

 

2. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel  soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

 

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Vložením fotografie nebo videa pod soutěžní příspěvek soutěžící dává organizátorovi výslovný souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže, případné zaslání výhry a následné archivace dle příslušných platných právních předpisů, a to maximálně po dobu 2 let od udělení souhlasu, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Soutěžící uděluje organizátorovi pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“)) a   zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), zejména právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů.  Soutěžící se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že organizátor porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona.

2. Tento souhlas může soutěžící kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze svého soukromého facebookového profilu na facebookovou stránku www.facebook.com/purinafelixczsk/ nebo doručením e-mailu na adresu: info@nestle.cz.
Odvoláním svého souhlasu Účastník Soutěže ztrácí nárok na výhru v Soutěži.

 

IX. LICENCE (OPRÁVNĚNÍ)

Zasláním soutěžního díla do soutěže soutěžící uděluje Pořadateli nevýhradní bezúplatné oprávnění k užití soutěžního díla (soutěžním dílem se rozumí fotografie kočky soutěžícího s pochoutkami FELIX Play Tubes vložená pod soutěžní příspěvek na facebookové stránce www.facebook.com/purinafelixczsk/), resp. kterékoliv jeho části, všemi známými způsoby užití,

tj. zejména rozmnožováním, rozšiřováním a sdělováním veřejnosti (prostřednictvím internetu

a dalších komunikačních kanálů, vysíláním rozhlasem a/nebo televizí). Oprávnění je uděleno v neomezeném rozsahu, tj. bez technologického, množstevního, územního a časového omezení. Soutěžící je srozuměn s tím, že soutěžní dílo bude využito Pořadatelem též k reklamním, propagačním a marketingovým účelům. Soutěžící rovněž souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě (poskytnout podlicenci) a že Pořadatel není povinen tuto licenci využít. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěžní dílo zveřejnit, spojit s jiným dílem, předmětem či prvkem, zaznamenat soutěžní dílo, zařadit ho do souboru, a užít ho v rozsahu výše uděleného oprávnění.

Soutěžící dále souhlasí s tím, že soutěžní dílo může být využito v rozsahu uděleného oprávnění též po zpracování, změně či jiné úpravě.

Soutěžící účastí v soutěži a odesláním soutěžního díla do soutěže potvrzuje, že je jediným autorem soutěžního díla, že je oprávněn uvedené oprávnění Pořadateli udělit a že udělením oprávnění neporušuje práva vyplývající z duševního vlastnictví třetích osob. 

Soutěžící dále potvrzuje, že soutěžní dílo vytvořil se souhlasem všech osob, které jsou v soutěžním díle zachyceny a/nebo jejichž díla či jiné předměty ochrany jsou jeho součástí. Pořadatel neodpovídá za eventuální porušení práv těchto osob vyplývajících zejména z autorského zákona a z ustanovení § 84 a násl. občanského zákoníku.

V případě nepravdivosti výše uvedeného je soutěžící povinen uhradit veškeré oprávněné nároky dotčených osob, včetně nákladů v této souvislosti vzniklých Pořadateli. Tím není dotčeno právo Pořadatele na náhradu újmy (majetkové i nemajetkové).

V případě porušení licenčních podmínek stanovených v těchto pravidlech zaniká soutěžícímu právo na příslušné výhry. 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Pořadatel a organizátor neodpovídají za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

 2. Účast v soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze soutěže.

3. Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na soutěžních stránkách https://www.purina.cz/kocka/felix/pravidla-play-tubes. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná Pravidla.

4. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se Soutěžící mohou obrátit s dotazem zprávou facebookové stránce PURINA FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/).

 V Praze dne 10. 09. 2019