Pravidla spotřebitelské soutěže - „Pomůžete Felixovi chytit pochoutku?“

 

I. Pořadatel a organizátor soutěže

1. Soutěž „Pomůžete Felixovi chytit pochoutku?“ (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek Purina FELIX
(www.facebook.com/purinafelixczsk/).

2. Pořadatelem soutěže je společnost Nestlé Česko s.r.o. se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČO: 45799504, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 10481 (dále jen „pořadatel“).

3. Organizátorem soutěže je reklamní agentura Inspiro Solutions s.r.o., se sídlem Drtinova 557/10, Praha 5, 150 00, IČ 29011345, DIČ CZ29011345, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 159775 (dále jen „organizátor“).
 

II. Termín a lokalizace

1. Soutěž probíhá od 13. 11.  do 25. 11. 2017 do 23:59, soutěž začíná okamžikem uveřejnění příspěvku označeným „SOUTĚŽ!“ v průběhu 13. 11. 2017 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře pod soutěžním příspěvkem na stránkách Purina FELIX po datu ukončení soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.
 

2. Soutěž probíhá na území České republiky a Slovenské republiky.
 

III. Podmínky účasti v soutěži

1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18ti let s doručovací adresou v České republice mimo osob dle článku III. odstavce 2 těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).

2. Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Podmínkou účasti v soutěži je registrace soutěžícího na facebookových stránkách. Registrace do soutěže a souhlas s pravidly soutěže soutěžící stvrzuje odpovědí v soutěži, tedy vložením komentáře k soutěžnímu příspěvku na stránce Purina FELIX (viz č. IV. Princip soutěže níže).

4. Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden příspěvek soutěžního charakteru. Dodržení této podmínky registrace pro jednoho soutěžícího bude ověřeno jednoznačným identifikátorem sociální sítě Facebook nebo na základě vyplněných registračních údajů.

 

IV. Princip soutěže

1. Principem soutěže je vložit pod soutěžní příspěvek v podobě videa fotografii obrazovky (printscreen, screenshot) která co nejpřesněji zachycuje moment, kdy prolétá miska v ideální poloze k jídlu před vyobrazeným maskotem - kocourem Felixem. Soutěž probíhá na stránkách www.facebook.com/purinafelixczsk/ a soutěžní post je označen: „SOUTĚŽ! Podívejme, večeře! Pomůžete Felixovi pochoutku chytit? Sdílejte nejpozději do 25. 11. snímek obrazovky, kde zachytíte ideální pozici jídla před Felixem. Nejlepší postřeh 5 účastníků oceníme novinkou Felix Fantastic Duo (44 x 100g)“


2. Ze všech soutěžních příspěvků, které budou nahrány do komentáře pod výše zmíněným příspěvkem označeným „SOUTĚŽ“ na Facebooku Purina FELIX v době trvání soutěže (viz bod II. Termín a lokalizace) porota  ves ložení dvou zástupců Pořadatele a jednoho zástupce Organizátora vybere 5 příspěvků, které nejpřesněji splňují pravidla soutěže, jejichž autory odmění balením krmiva Felix.


3. Soutěžní příspěvek nesmí:

 a. být v rozporu s platnými právními předpisy České a Slovenské republiky;

 b. obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

 c. obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

 d. hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob

 e. podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

 f. obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému  vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

 g. obsahovat skrytou reklamu;

 h. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

 Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli a organizátorovi.

4. Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

5. Nahráním soutěžního příspěvku uděluje soutěžící dobrovolně svůj souhlas s pravidly soutěže a se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.

6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku) nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

7. Užití jakékoli softwarové aplikace či hardwarového zařízení ve snaze o porušení závazných soutěžních podmínek těchto Pravidel má za následek okamžité zneplatnění aktuálního soutěžního skóre, popř. vyloučení daného soutěžícího ze soutěže. Soutěžící nebo návštěvník webové stránky soutěže nesmí podvodným nebo nekalým způsobem manipulovat s počtem získaných hlasů. Porušení tohoto zákazu nebo případně pouhé podezření, že soutěžící nabyl hlasů (v tomto případě označení „to se mi líbí“) jakýmkoliv nekalým či podvodným způsobem, povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí v těchto otázkách náleží výhradně pořadateli.

V. Odměny a výhry v soutěži

1. Výhra v soutěži je následující:

  • Každý z pěti vybraných soutěžících obdrží: 44 ks kapsiček (100g) Felix Fantastic DUO různých příchutí.

 

VI. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů
 

1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její Pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil, či se pokusil obejít, Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

2. Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

3. Účastí v této soutěži dle článku III. těchto Pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže, případné zaslání výhry a dále za účelem nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle §21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.

4. Účastí v soutěži dle článku III. těchto Pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

2. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

3. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese organizátora soutěže, společnosti Inspiro Solutions s.r.o., Drtinova 557/8, PSČ 15000, Praha 5, Smíchov.

4. Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem zprávou facebookové stránce Purina FELIX (www.facebook.com/purinafelixczsk/).

 

V Praze dne 13. 11. 2017